ขั้นตอนและรายละเอียดการจองบูทงาน THAILAND COFFEE FEST 2019 Sip to Start “เริ่มจิบ…ไม่รู้จบ” 

วันที่จัดงาน 14 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ อาคาร อิมแพ็ค เอกซิบิชั่น ฮอลล์ 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

THAILAND COFFEE FEST 2019 Sip to Start INFORMATION
Date 14 – 17 March 2019 | Time 10 a.m. – 8 p.m.
Venue IMPACT EXhibition Hall 1-2 , Muang Thong Thaniกำหนดการเปิดจองบูทสำหรับ Exhibitor

*หมายเหตุ งาน THAILAND COFFEE FEST 2019 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจองบูทและรูปแบบบูท กรุณาศึกษาให้ละเอียดก่อนเลือกรูปแบบบูท

Timeline to reserve exhibit space and payment schedule for exhibitors

21 กันยายน 2561

September 21th, 2018

เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

(*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรกเพื่อยืนยันสิทธิ์การร่วมออกบูทภายในงาน และจะปิดรับสมัครเมื่อมีคนชำระเงินครบตามจำนวนบูท)

Exhibit application is available at 4:00 PM. Your shop will go through consideration process. 

(*The application will be complete once the first payment has been made, if you have not made a payment, another person can reserve your booth position instead). Applications will close once people have paid for the total number of booths.

31 ตุลาคม 2561

October 31th, 2018

ปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ เวลา 15.00 น.

Application deadline at 3:00 PM

9 พฤศจิกายน 2561

November 9th, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village

Announcement of qualified Booth Village list

14 พฤศจิกายน 2561

November 14th, 2018

สิ้นสุดการชำระเงิน 50% แรก เพื่อยืนยันสิทธิ์ร่วมจัดแสดงงาน

Pay the deposit (50% of full-price) to confirm your attendance deadline

21 พฤศจิกายน 2561

November 21th, 2018

จับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่

Draw lots to select the booth location 

11 มกราคม 2562

January 7th – 11th, 2019

สิ้นสุดการชำระเงิน 50% ที่เหลือในการร่วมจัดแสดงงาน

Pay the 50% left 

21 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
ลงทะเบียนจองพื้นที่บูทร้านค้า

        เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป กรุณากรอกแบบฟอร์มใบจองบูทร้านค้า/ขายสินค้า THAILAND COFFEE FEST 2019 ให้ครบถ้วน โดยเข้าไปที่ www.thailandcoffeefest.org ซึ่งท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับพร้อมใบ Bill Payment ภายใน 3 วันทำการ และท่านสามารถชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรก เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรกเพื่อยืนยันสิทธิ์การร่วมออกบูทภายในงาน และจะปิดรับสมัครเมื่อมีคนชำระเงินครบตามจำนวนบูท) และปิดรับจองบูทเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2561

       สำหรับบูทโซน Village จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า/ธุรกิจ ที่ตรงตามข้อจำกัดบูทโซน Village (โซนร้านค้าที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าธุรกิจในแวดวงกาแฟและเบเกอรี่ขนาดย่อม หรือโรงคั่วขนาดเล็กที่มีเครื่องคั่วต้องมีขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ได้มีส่วนร่วมในการเช่าพื้นที่บูทร้านค้าภายในงานในราคาย่อมเยา ให้สิทธิ์การจองได้เพียง 1 บูทต่อ 1 ร้านค้า พื้นที่บูท 2×2 ม.) และจะประกาศผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

       September 21th-October 31th, 2018 Apply Online
Exhibit application is available on September 21th, 2018 at 4 PM. Please complete THAILAND COFFEE FEST 2019 booth application form on www.thailandcoffeefest.org. To confirm a place at the event, you can make your first payment as of today until November 14, 2018. You’ll receive an email as soon as the payment has been completed as well as a Bill Payment slip in 3 business day. The first payment is 50%. Your shop will go through consideration process. Application deadline is November 31th, 2018 at 4 PM.

       Village Booth This is a chance for small retailers to attend the THAILAND COFFEE FEST 2019.

       A retail shop can hold only one Village booth. For the small coffee roasting factory, the coffee roasting machine weight must not exceed 5 kgs. The booths are 2x2m. The list of qualified exhibitors Village Booth will be announced on 9 November 2018.

 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village

       ทางทีมงานจะประกาศรายชื่อบูทที่มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village งานทาง www.thailandcoffeefest.org และ Facebook Thailand Coffee Fest และ อีเมล์ยืนยันสิทธิ์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยพิจารณาจากสินค้าและรูปแบบร้านค้าตามข้อจำกัดของสิทธิ์การออกบูท Village ซึ่งผู้จัดงานและสมาคมกาแฟพิจารณาคัดเลือกร่วมกัน

       November 9th, 2018 Announcement of qualified exhibitors’ list
The list of qualified exhibitors Village Booth will be announced on www.thailandcoffeefest.org and Thailand Coffee Fest Facebook page then you will receive a confirmation e-mail again. The exhibitors will be selected by organiser and Speciality Coffee Association of Thailand.

 

14 พฤศจิกายน 2561
ชำระเงิน 50%
และสิ้นสุดการชำระเงิน 50% แรก
เพื่อยืนยันสิทธิ์ร่วมจัดแสดงงาน

       กรุณาชำระเงิน 50% แรกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (หากไม่โอนเงินตามเวลาดังกล่าวทางผู้จัดงานขอให้สิทธิ์ร้านค้าถัดไป)

       December 14st, 2018 -Pay the deposit (50% of full-price) to confirm your attendance deadline

       Please pay the deposit (50% of full-price) to confirm your attendance within December 14 th, 2018 (if the payment is not completed by due date the organiser reserve the right to refuse your reservation.)

 

21 พฤศจิกายน 2561 จับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่บูท

       วันดังกล่าวทางจะมีการชี้แจงรายละเอียดในการจัดงาน พร้อมทั้งมีการจับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรมกับทุกฝ่าย ณ สถานที่ อาคาร อิมแพ็ค เอกซิบิชั่น ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (การเลือกบูทเป็นระบบ จับฉลาก หากประสงค์จะเลือกพื้นที่ก่อนต้องเป็น Sponsor ของงาน กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 096-858-1419 ในเวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.)

       December 21th, 2018 Draw lots to select the booth location
To be fair to every exhibitors the booth location will be selected by drawing lots at IMPACT EXhibition Hall 1-2 , Muang Thong Thani ,But it is a privilege to select the booth location in case you are a sponsor. For more information please contact 096-858-1419 (Office hours: MON-FRI at 10 AM – 5 PM).

 

11 มกราคม 2562 สิ้นสุดการชำระเงิน 50% ที่เหลือในการร่วมจัดแสดงงาน

       กรุณาชำระเงิน 50% ที่เหลือภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 (หากไม่โอนเงินตามเวลาดังกล่าวทางผู้จัดงานขอยกเลิกสิทธิ์การจองร้านค้าโดยไม่คืนเงิน 50% แรก)

January 11th, 2019 The balance of the total cost of the exhibit space must be paid
Please make a payment within January 11th, 2019 (Non-refundable if the payment is not completed by 11 January 2019)


 

เงื่อนไขสำหรับร้านค้า
ที่จะมาออกงาน Thailand Coffee Fest

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะธุรกิจ,ผลิตภัณฑ์,อุปกรณ์,เครื่องมือและการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและเบเกอรี่
2. หากมีการปรุงอาหารและเครื่องดื่มจะต้องใช้เตาไฟฟ้าในการปรุงอาหารเท่านั้น
3. สินค้าที่นำมาจำหน่าย ต้องไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย
4. หากร้านค้าขายสินค้าที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขดังกล่าวขั้นต้น ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ยกเลิกการจองบูทร้านค้าโดยไม่มีเงื่อนไข
5. การพิจารณาของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

Thailand Coffee Fest’s exhibitor rules

1. Reserved only for shops, products, equipments or tools, services which related to coffee and bakery
2. Only electric-stove is allowed in the exhibition hall
3. All products must be copyrighted
4. If exhibitors are not following the rules, organiser reserves the right to refuse services to any company or individual, for any reason, at any time
5. The organiser’s decision is final


ข้าพเจ้ายืนยันและปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ทุกประการ 
I acknowledge that I have read and agree to the above Terms and Conditions.

Google